top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRAVIDLA COOKIES

Zásady ochrany osobních údajů

Home Design a.s.

IČ 09908943

Duškova 1041/20

150 00 Praha 5

 

webová stránka: https://www.home-design.cz/

kontakt pro otázky zpracování osobních údajů: e-mailová adresa: info@home-design.cz

(Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)

(dále jen „Správce“ nebo „Zprostředkova­tel“) 

 

 1. Pokud máte zájem o naše služby, berete na vědomí, že Zprostředkovatel jako Správce zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti zprostředkova­tele/realitní kanceláře (dále také jako „Osobní údaje“).

 2. Vaše Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů a. plnění smlouvy (dle námi uzavřené smlouvy);

 3. Osobní údaje o Vás zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s naší činností těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:

  1. spolupracujícím osobám (příkazníkům) a realitním makléřům Zprostředkovatele;

  2. externí advokátní kanceláři;

  3. externí účetní společnosti;

  4. osobám poskytujícím Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

  5. peněžnímu ústavu (bance, spořitelně) a hypotečnímu poradci v případě řešení úvěru některou ze stran smlouvy;

  6. správním orgánům, orgánům veřejné moci (např. katastrálnímu úřadu).

 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 5. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, podle platných právních předpisů, nejdéle však 5 let od jejího ukončení.

 6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

  1. Právo na přístup k Osobním údajům u Zprostředko­vatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Zprostředkovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.

  4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) Zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., Zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

  5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli Zprostředkovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Zprostředkovatel tyto údaje předala jinému správci.

  6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Zprostředkovatele podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

  7. Právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

 7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@home-design.cz

 8. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

 9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

 10. V případě, že bude Zprostředkovatel chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

 11. Tento dokument obsahující informace nabývá účinnosti ode dne 01. 01. 2020.

Home Design a.s.

IČ 09908943

Duškova 1041/20

150 00 Praha 5

 

webová stránka: https://www.home-design.cz/

kontakt pro otázky zpracování osobních údajů: e-mailová adresa: info@home-design.cz

(Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)

(dále jen „Správce“ nebo „Zprostředkova­tel“) 

 

 1. Pokud máte zájem o naše služby, berete na vědomí, že Zprostředkovatel jako Správce zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti zprostředkova­tele/realitní kanceláře (dále také jako „Osobní údaje“).

 2. Vaše Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů a. plnění smlouvy (dle námi uzavřené smlouvy);

 3. Osobní údaje o Vás zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s naší činností těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:

  1. spolupracujícím osobám (příkazníkům) Zprostředkovatele;

  2. externí advokátní kanceláři;

  3. externí účetní společnosti;

  4. osobám poskytujícím Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

  5. peněžnímu ústavu (bance, spořitelně) a hypotečnímu poradci v případě řešení úvěru některou ze stran smlouvy;

  6. správním orgánům, orgánům veřejné moci (např. katastrálnímu úřadu).

 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 5. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, podle platných právních předpisů, nejdéle však 5 let od jejího ukončení.

 6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

  1. Právo na přístup k Osobním údajům u Zprostředko­vatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Zprostředkovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.

  4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) Zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., Zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

  5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli Zprostředkovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Zprostředkovatel tyto údaje předala jinému správci.

  6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Zprostředkovatele podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

  7. Právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

 7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@home-design.cz

 8. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

 9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

 10. V případě, že bude Zprostředkovatel chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

 11. Tento dokument obsahující informace nabývá účinnosti ode dne 01. 01. 2020.

Pravidla cookies

Naše webové stránky https://www.home-design.cz/ používají soubory cookies. Soubory cookies jsou datové soubory, které se během návštěvy našich webových stránek ukládají do zařízení jednotlivých uživatelů (tedy do Vašich zařízení). Naše webové stránky si tak pamatují např. nastavení a úkony jednotlivých uživatelů, proto při jejich další návštěvě již uživatel nemusí dříve učiněná nastavení opakovaně zadávat.

 

Soubory cookies umožňují našim webovým stránkám rozlišovat jejich jednotlivé uživatele bez nutnosti jejich přímé identifikace. Zpříjemňují uživateli jejich používání bez rizika zneužití osobních údajů. Soubory cookies nelze použít pro zjištění totožnosti uživatele ani pro zjištění přihlašovacích údajů.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.

Jaké typy souborů cookies používáme

Na našich webových stránkách jsou používány soubory cookies „dlouhodobé“ (persistent cookies) a „krátkodobé“ (session cookies). Dlouhodobé cookies zůstávají v zařízení po určitou dobu nebo i bez časového omezení i po zavření prohlížeče. Krátkodobé cookies jsou dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči jen do doby, než jej uživatel zavře.

 

Pro jaké účely soubory cookies používáme?

 

Nezbytné cookies

 

Tyto soubory cookies jsou nutné pro správnou funkci našich webových stránek. Umožňují uživateli pohybovat se na našich webových stránkách a používat jejich funkce. Tyto soubory cookies o uživateli neshromažďují žádné informace, které by bylo možné použít pro marketing či zaznamenávání jím navštívených stránek na internetu. Obvykle jsou určeny pro danou relaci a vyprší v okamžiku, kdy uživatel ukončí svou návštěvu webových stránek. Tuto kategorii souborů cookies nelze zakázat.

 

Funkční soubory cookies

 

Tyto soubory cookies umožňují našim webovým stránkám pamatovat si volby a preference uživatele, aby je v budoucnu nemusel znovu uvádět (například uživatelské jméno, jazyk a region, ve kterém se uživatel nachází, atd.). Cílem je nabídnout vylepšené a individualizované funkce pro uživatele. Tuto kategorii souborů cookies nelze zakázat.

 

Analytické soubory cookies

 

Analytické neboli výkonnostní cookies nám pomáhají rozpoznat a spočítat počet návštěvníků (uživatelů) a zjistit, jak se pohybují na našich webových stránkách, když je používají. Shromažďují informace, jako jsou například používané internetové prohlížeče a operační systémy, počet návštěv na webových stránkách, průměrnou dobu trvání návštěvy na webových stránkách či informace, ze které stránky se uživatel na naši webovou stránku dostal. Umožňují nám poznat obecné vzorce využívání našich webových stránek, nikoliv způsob, jak je využívá nějaký konkrétní uživatel. Tyto soubory cookies obvykle zůstávají v počítači uživatele, dokud je nesmaže.

 

Reklamní soubory cookies

 

Tyto soubory cookies zaznamenávají návštěvy našich webových stránek ze strany uživatele, navštívené stránky a odkazy, na které uživatel klikl. Shromažďují informace o zvyklostech uživatele při procházení webových stránek a uchovávají informaci, že uživatel naše webové stránky navštívil. Naše společnost (včetně třetích osob pověřených naší společností) může tyto informace využít za účelem zvýšení relevance našich webových stránek, obsahu a zobrazených reklam s ohledem na specifické zájmy uživatele. Používají se také k omezování frekvence zobrazení reklam a měření efektivity reklamních kampaní. Tyto soubory cookies obvykle zůstávají v počítači uživatele, dokud je nesmaže.

 

Používáme soubory cookies třetích osob?

 

Kromě našich vlastních souborů cookies (soubory cookies první strany), používáme v některých případech také soubory cookies třetích stran, které nám umožňují lépe pochopit a zlepšovat efektivnost naší reklamy. Tyto cookies jsou zajišťovány třetími osobami a naše společnost nemá přístup ke čtení nebo zápisu dat v nich obsažených. Používáme následující nástroje a služby: Google Tag Manager, Google Universal Analytics pro analýzu návštěvnosti a Google AdWords, a to včetně remarketingu/retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů. Na našich webových stránkách se mohou objevit i nástroje či aplikace, které jsou propojené s poskytovateli služeb sociálních médií, např. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn nebo YouTube, a to s cílem vylepšit prohlížení internetu a zjednodušit sdílení obsahu.

 

Jak mohu kontrolovat nebo mazat soubory cookies?

Ukládání souborů cookies je na většině internetových prohlížečů povoleno automaticky. Nastavení prohlížečů je možné změnit, použití souborů cookies je možné omezit nebo zablokovat.

Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Safari: support.apple.com
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Opera: help.opera.com

bottom of page